ta thực sự chỉ biết ngự kiếm thuật

Write a review Reading Status: C76

Fail to tướng post. Please try again

Bạn đang xem: ta thực sự chỉ biết ngự kiếm thuật

  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Xem thêm: nguyên tắc của việc thu sóng điện tử dựa vào

Review posted successfully! Read more reviews