đề thi thử môn hóa 2016 có lời giải chi tiết

 • 1. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 1 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Mã đề: 357 Cho biết nguyên vẹn tử khối của những thành phần : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137. Câu 1: Etanol là hóa học hiệu quả cho tới trung khu thần kinh. Khi nồng độ etanol nhập máu trăng thì sẽ sở hữu hiện tượng kỳ lạ ói, tổn thất tươi tỉnh và rất có thể tử vong. Tên gọi không giống của etanol là A. phenol B. ancol etylic. C. etanal. D. axit fomic Câu 2: Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc 3? A. (CH3)3N. B. CH3-NH2. C. C2H5-NH2. D. CH3-NH-CH3 Câu 3: Kim loại X được dùng nhập nhiệt độ nối tiếp, áp nối tiếp và một trong những vũ khí không giống. Tại điều kiện thường, X là hóa học lỏng. Kim loại X là A. W. B. Cr. C. Hg. D. Pb. Câu 4: Chất này tại đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện ly mạnh? A. CH3COOH. B. H2O C. C2H5OH. D. NaCl. Câu 5: Xà chống hóa hóa học này tại đây chiếm được glixerol? A. Tristearin. B. Metyl axetat. C. Metyl fomat. D. Benzyl axetat. Câu 6: PVC là hóa học rắn vô đánh giá, cơ hội năng lượng điện đảm bảo chất lượng, bền với axit, được sử dụng thực hiện vật liệu cách năng lượng điện, ống dẫn nước, vải vóc lấp mưa,... PVC được tổ hợp thẳng kể từ monome này sau đây? A. Vinyl clorua. B. Acrilonitrin C. Propilen. D. Vinyl axetat. Câu 7: Trước trong năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp cơ học dựa vào nguyên vẹn liệu chính là axetilen. Ngày ni, nhờ việc trở nên tân tiến vượt lên trước bậc của công nghiệp khai quật và chế biến dầu lửa, etilen phát triển thành vật liệu rẻ rúng chi phí và tiện lợi rộng lớn đối với axetilen. Công thức phân tử của etilen là A. C2H4. B. C2H6. C. CH4. D. C2H2. Câu 8: Kim loại Fe ko cần ứng được với hỗn hợp này sau đây? A. H2SO4 loãng. B. HNO3 loãng. C. HNO3 quánh, nguội. D. H2SO4 quánh, nóng. Câu 9: Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm? A. Al. B. Li. C. Ca. D. Mg. Câu 10: Trong bất ngờ, can xi sunfat tồn bên trên bên dưới dạng muối bột ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. boxit. B. đá vôi. C. thạch cao sinh sống. D. thạch cao nung. Hướng dẫn giải: A. Quặng boxit sở hữu công thức là: Al2O3.2H2O B. Đá vôi sở hữu công thức là: CaCO3. C. Thạch cao sinh sống sở hữu công thức là: CaSO4.2H2O. D. Thạch cao nung sở hữu công thức là: CaSO4.H2O. → Đáp án C.
 • Bạn đang xem: đề thi thử môn hóa 2016 có lời giải chi tiết

 • 2. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 2 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Câu 11: Đốt cháy đơn hóa học X nhập bầu không khí chiếm được khí Y. Khi đun rét X với H2, thu được khí Z. Khi mang lại Y thuộc tính với Z chiếm được hóa học rắn gold color. Đơn hóa học X là A. cacbon. B. photpho. C. nitơ. D. diêm sinh. Hướng dẫn giải: 2 2 2 2 2 2 2 X Y Z X l¯ S v×: S + O SO ; S + H H S ; SO H S S H O §²p ²n D         Câu 12: Phản ứng chất hóa học này tại đây sai? A. Cu + 2FeCl3(dung dịch)  CuCl2 + 2FeCl2 B. 2Na +2H2O  2NaOH + H2 C. H2 + CuO 0 t  Cu + H2O D. ZnSO4 + Fe  FeSO4 + Zn Câu 13: Thực hiện nay những thực nghiệm sau ở nhiệt độ phỏng thường: (a) Cho bột Al nhập hỗn hợp NaOH. (b) Cho bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3. (c) Cho CaO nhập nước. (d) Cho hỗn hợp Na2CO3 nhập hỗn hợp CaCl2. Số thực nghiệm sở hữu xẩy ra phản xạ là A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Hướng dẫn giải: 2 2 2 3 3 2 C²c thÝ nghiÖm x°y đi ra ph°n øng l¯: 3 (a) Al + NaOH +H O NaAlO H 2 (b) Fe + 2AgNO Fe(NO ) + 2Ag (1)      3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 + NÕu Fe d­ chØ cã p­ (1) NÕu AgNO d­ th×: Fe(NO ) AgNO Fe(NO ) Ag (2) (c) CaO + 2 H O Ca(OH) H (d) Na CO CaCl CaCO 2NaCl §²p ²n A               Câu 14: Hòa tan không còn 0,54g Al nhập 70ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Cho 75ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,56 B. 1,17 C. 0,39 D. 0,78 Hướng dẫn giải: Cách 1: 3 2 3 Al + 3HCl AlCl + H 2 mol p­: 0,02 0,06 0,02    3 Al :0,02 X H d­:0,01 Cl :0,07         
 • 3. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 3 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 3 2 3 3 3 2 2 Al(OH) thu ®­îc H + OH H O mol p­: 0,01 0,01 Al 3OH Al(OH) mol p­: 0,02 0,06 0,02 Al(OH) + OH NaAlO H O mol p­: 0,005 0,005 n 0,0                  2 0,005 0,015 mol m 78.0,015 1,17 gam §²p ²n B      Cách 2: 3 2 BTNT.Al Al(OH)BTNT.Na 2 NaAlO NaCl :0,07 mol Dung dÞch n 0,015 mol NaAlO n 0,005 mol m 78.0,015 1,17 gam §²p ²n B          Câu 15: Chất X (có M=60 và chứa chấp C, H, O). Chất X phản xạ được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là A. axit fomic B. metyl fomat C. axit axetic D. ancol propylic Hướng dẫn giải: 3ChÊt X ph°n øng ®­îc víi NaHCO Lo³i B, D §²p ²n C ChÊt X cã M 60 Lo³i A       Câu 16: Đốt cháy 2,15 gam láo lếu phù hợp bao gồm Zn, Al và Mg nhập khí oxi dư, chiếm được 3,43 gam láo lếu phù hợp X. Toàn cỗ X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 0,5M. hiểu những phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là A. 160 B. 240 C. 480 D. 320 Hướng dẫn giải: 2 2 BTNT.H BTNT.O BTKL BTNT.O HCl H O O 3,43 2,15 n 2n 4n 4. 0,16 mol 32 0,16 V 0,32 lÝt 320ml §²p ²n D 0,5            Câu 17: Thủy phân m gam saccarozơ nhập môi trường thiên nhiên axit với hiệu suất 90% thu được sản phẩm chứa chấp 10,8 gam glucozo. Giá trị của m là A. trăng tròn,5 B. 22,8 C. 18,5 D. 17,1 Hướng dẫn giải: H 90% 12 22 11 2 6 12 6 6 12 6 glucozo fructozo C H O H O C H O + C H O M: 342 180 342.10,8 100 m: . =22,8 10,8 180 90      §²p ²n B Câu 18: Cho luồng khí CO dư qua quýt ống sứ đựng 5,36 gam láo lếu phù hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), chiếm được m gam hóa học rắn và láo lếu phù hợp khí X. Cho X nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là A. 3,75 B. 3,88 C. 2,48 D. 3,92 Hướng dẫn giải: 2 3 BTNT.C CO p­ CO CaCO 9 n n n 0,09 mol 100 m 5,36 16.0,09 3,92 gam §²p ²n D           Câu 19: Chất X sở hữu cấu trúc CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
 • 4. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 4 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] A. metyl axetat B. metyl propionat C. propyl axetat D. etyl axetat Hướng dẫn giải: A. metyl axetat sở hữu công thức là: CH3COOCH3 B. metyl propionat sở hữu công thức là CH3CH2COOCH3. C. propyl axetat sở hữu công thức là: CH3COOC3H7. D. etyl axetat sở hữu công thức là: CH3COOC2H5. → Đáp án B Câu 20: Cho m gam H2NCH2COOH phản xạ không còn với hỗn hợp KOH, chiếm được dung dịch chứa chấp 28,25 gam muối bột. Giá trị của m là: A. 28,25 B. 18,75 C. 21,75 D. 37,50 Hướng dẫn giải: 2 2 2 2H NCH COOH H NCH COOK 28,25 Ta cã: n n 0,25 mol 113 m 75.0,25 18,75 gam §²p ²n B        Câu 21: Phát biểu này tại đây sai: A. Dung dịch K2Cr2O7 được màu domain authority cam. B. Cr2O3 tan được nhập hỗn hợp NaOH loãng. C. CrO3 là oxit axit. D. Trong phù hợp hóa học, crom sở hữu số lão hóa đặc thù là +2, +3, +6. Hướng dẫn giải: 0 2 3 t 3 2 2 Cr O kh«ng t²c dông víi NaOH lo±ng, nã t²c dông ®­îc víi NaOH ®Æc, nãng B Sai CrO + NaOH (®Æc) 2NaCrO H O §²p ²n B     Câu 22: Điện phân rét chảy trọn vẹn 5,96 gam MCln, chiếm được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là: A. Na. B. Ca. C.Mg. D. K. Hướng dẫn giải: 2 n ClBTNT.Cl MCl 2n n 10,08 5,96 n M 35,5n 39n M 39 M l¯ Kn n 0,08 / n §²p ²n D              Câu 23: Axit fomic sở hữu nhập nọc loài kiến. Khi bị loài kiến gặm, nên lựa chọn hóa học này tại đây bôi vào vết thương nhằm hạn chế sưng phù ? A. Vôi tôi. B. Muối ăn. C. Giấm ăn. D. Nước. Hướng dẫn giải: 2 2 2 Trong näc kiÕn cã axit fomic (HCOOH) Ca(OH) 2HCOOH (HCOO) Ca 2H O §²p ²n A       Câu 24: Cho tía hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) sở hữu nằm trong số nguyên tử cacbon nhập phân tử, đều phản xạ với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư. Trong những tuyên bố sau: (a) 1 mol X phản xạ tối nhiều với 4 mol H2 (Ni, t0 ). (b) Chất Z sở hữu đồng phân hình học tập. (c) Chất Y mang tên gọi là but-1-in. (d) Ba hóa học X, Y và Z đều phải có mạch cacbon ko phân nhánh. Số tuyên bố chính là: A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Hướng dẫn giải:
 • 5. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 5 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 3 X l¯: CH C CH (4 ) 3 hi®rocacbon tháa m±n l¯: Y l¯: CH C CH (3 ) Z l¯ C CH C: CH C CH (2H )              0 Ni 2 3 2 3t 3 2 2 (a) §óng v×: CH C CH 4H CH CH CH (b) Sai v× Z kh«ng cã ®ång ph©n h×nh häc. (c) Sai v× but-1-in cã c«ng thøc l¯ C CH CCH C CH (d) §óng §²p ² H n B             Câu 25: Cho những tuyên bố sau: (a)Độ đủ chất của phân đạm được review theo gót Tỷ Lệ lượng thành phần nitơ. (b)Thành phần chủ yếu của supephotphat kép bao gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4. (c)Kim cương được sử dụng thực hiện trang bị trang sức đẹp, sản xuất mũi khoan, dao hạn chế thủy tinh ranh. (d)Amoniac được dùng nhằm phát hành axit nitric, phân đạm. (e)Amoniac được dùng nhằm phát hành axit nitric, phân đạm. Số tuyên bố chính là: A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 26: Hình vẽ sau tế bào miêu tả thực nghiệm pha chế khí Z: A. H2SO4 quánh + Na2SO3 rắn  SO2 + Na2SO4 + H2O B. Ca(OH)2 hỗn hợp + NH4Cl rắn  NH3 + CaCl2 + H2O C. MnO2 + HCl quánh  MnCl2 + Cl2 + H2O D. HCl hỗn hợp + Zn  ZnCl2 + H2 Hướng dẫn giải: + Phương pháp đẩy nước dùng làm pha chế những khí nhẹ nhõm rộng lớn nước → Loại A, C + NH3 tan nhiều nội địa nên ko pha chế bởi cách thức đẩy nước → Loại B → Đáp án D Câu 27: Đốt cháy trọn vẹn m gam láo lếu phù hợp bao gồm xenlulozơ, tinh ranh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được một,8 gam nước. Giá trị của m là: A. 3,60. B. 3,15. C. 5,25. D. 6,20. Hướng dẫn giải: Vì xenlulozơ, tinh ranh bột, và sacarozơ thủy phân nội địa tạo nên C6H12O6 → Để đơn gian dối tớ qui thay đổi hỗn hợp về 6 12 6 2 C H O H O    6 12 6 2 2 2 BTKL C H O + 6O 6CO 6H O mol p­: 0,1125 0,1125 m 44.0,1125 1,8 32.0,1125 3,15 gam §²p ²n B         
 • 6. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 6 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Câu 28: Nguyên tố R nằm trong chu kì 3, group VIIA của bảng tuần trả những thành phần hóa học. Công thức oxit tối đa của R là: A. R2O. B. R2O3. C. R2O7. D. RO3. Hướng dẫn giải: 2 5 2 7 R thuéc chu k× 3, nhãm VIIA CÊu h×nh e cña R l¯: [Ne]3s 3p R l¯ Cl Oxit cao nhÊt cña R l¯ R O §²p ²n C     Lưu ý: Nếu đề bài bác mang lại R nằm trong chu kì 2, group VIIA thi đua R là F → Oxit tối đa là R2O. Câu 29: Cho mặt hàng những chất: CH≡C-CH=CH2; CH3COOH; CH2=CH-CH2-OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2. Số hóa học nhập mặt hàng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là: A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 30: Cho những group tác nhân hoá học tập sau: (1)Ion sắt kẽm kim loại nặng nề như Hg2+ , Pb2+ . (2)Các anion 3NO , 2 4SO  , 3 4PO  ở mật độ cao. (3)Thuốc đảm bảo thực vật. (4)CFC (khí bay đi ra kể từ một trong những vũ khí thực hiện lạnh) Những group tác nhân đều tạo nên dù nhiễm nguồn nước là : A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4). Câu 31: Nung m gam láo lếu phù hợp X bao gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 vào trong bình kín (không sở hữu ko khí). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học rắn Y và khí Z sở hữu tỉ khối đối với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 sinh đi ra ko nhập cuộc phản xạ này khác). Cho Y tan trọn vẹn nhập hỗn hợp bao gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được hỗn hợp chỉ chứa chấp 21,23 gam muối bột trung hoà của sắt kẽm kim loại và láo lếu phù hợp nhị khí sở hữu tỉ khối đối với H2 là 8 (trong bại liệt sở hữu một khí hoá nâu nhập ko khí). Giá trị của m là ? A. 11,32. B. 13,92. C. 19,16. D.13,76. Hướng dẫn giải: + Vì Y tan nhập hỗn hợp 3 2 4 KNO H SO    tạo khí → Y chứa 0 Fe hoặc 2 Fe  + Nung X cho tới khi những phản xạ trọn vẹn chiếm được Y chứa 0 Fe hoặc 2 Fe  → O2 hết → 2 2 2 2 NO CO2 Z NO CO 2 M MNO Z gåm , cã M 45 n n CO 2       2 2 NO H H NO 2 M MNO Hçn hîp khÝ cã M 16 , cã 16 n n H 2        Có khí H2 dẫn đến → 3 BTNT.N 3 NO KNONO hÕt n n 0,01mol    2 2 4 2 2 3 0 2 2 BTNT.H H O H SO H BTNT.O O (trong Y) NO H O KNO t 2 3 2 (trong Y) O (trong Y) NO CO2 2 3 2 (trong Y) n n n 0,15 0,01 0,14 mol n n n 3n 0,01 0,14 3.0,01 0,12 mol NO NO O n NhiÖt ph©n X n n 2CO CO O                             0,06 mol 2 4 BTKL2 3 Fe K :0,01 mol 21,23 gam SO : 0,15 mol Fe ,Fe m 21,23 39.0,01 96.0,15 6,44 gam             
 • 7. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 7 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 3 3 BTKL Fe NO (trong X) CO (trong X) m m m m 6,44 62.0,06 60.0,06 13,76 gam §²p ²n D           Câu 32: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala nhập hỗn hợp NaOH dư chiếm được m gam muối bột. Giá trị của m là A. 16,8. B. trăng tròn,8. C. 18,6. D. trăng tròn,6. Hướng dẫn giải: 2 2 Gly Ala 3 2 GlyNa (H NCH COONa):0,1 mol14,6 n 0,1 mol Muèi AlaNa (CH CH(NH )COONa: 0,1 mol75 89 18 m 97.0,1 111.0,1 trăng tròn,8 gam §²p ²n B               Câu 33: Tiến hành những thực nghiệm sau : (a)Sục khí Cl2 nhập hỗn hợp NaOH ở nhiệt độ phỏng thông thường. (b)Hấp thụ không còn 2 mol CO2 nhập hỗn hợp chứa chấp 3 mol NaOH (c)Cho KMnO4 nhập hỗn hợp HCl quánh, dư (d)Cho láo lếu phù hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol ứng 2 : 1) nhập hỗn hợp HCl dư (e)Cho CuO nhập hỗn hợp HNO3 (f) Cho KHS nhập hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ. Số thí nghiệm thu sát hoạch được 2 muối bột là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Hướng dẫn giải: Các thí nghiệm thu sát hoạch được 2 muối bột là: (a), (b), (c), (f) → Đáp án C Giải thích: 2 2 2 2 3NaOH 3CO 2 2 3 2 2 3 (a) Cl + 2NaOH NaCl + NaClO + H O Tháa m±n Na COn 3 (b) Ta cã: 1,5 t³o 2 muèi Tháa m±n NaHCOn 2 CO 2NaOH Na CO H O; CO NaOH NaHCO              4 2 2 2 2 (c) 2KMnO 16HCl 2KCl 2MnCl 5Cl 8H O KCl T³o 2 muèi Tháa m±n MnCl          2 3 3 2 3 2 2 2 Fe O + 6HCl 2FeCl 3H O ; Cu + 2FeCl CuCl 2FeCl (d) 2 4 1 2 1 2 CuCl :1 mol thu ®­îc 3 muèi Fe        3 2 Cl d­: 2 mol kh«ng tháa m±n FeCl :2 mol      3 3 2 2 2 2 2 (e) CuO + 2HNO Cu(NO ) H O Thu ®­îc 1 muèi kh«ng tháa m±n (f) 2KHS + 2NaOH Na S K S 2H O Thu ®­îc 2 muèi Tháa m±n          Câu 34: Cho 7,65 gam láo lếu phù hợp Al và Mg tan trọn vẹn nhập 500 ml hỗn hợp HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, chiếm được hỗn hợp X và khí H2. Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 16,5 gam kết tủa bao gồm 2 hóa học. Mặt không giống mang lại kể từ từ hỗn hợp láo lếu phù hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M nhập X cho tới khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, thanh lọc kết tủa đem nung cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây? A. 32,3. B. 38,6. C. 46,3. D. 27,4. Hướng dẫn giải:
 • 8. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 8 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 2 3 2 4 NaOH7,65 gam 2 4 BT §T 2 AlO H Mg(OH) :x mol gåm 2 chÊtHCl :0,52 molMg Al(OH) : hắn mol H SO :0,14 molAl Na :0,85 mol X Cl :0,52 mol dung dÞch SO :0,14 mol AlO n 0,05 mol                       2 3 3Al(OH)OH H d­ Mg Al H d­ 58x 78y 16,5 x 0,15 24x 27(y 0,05) 7,65 hắn 0,1 n n 2n 4n n n 0,85 2.0,15 4.0,15 0,1 0,05 mol                            0 X t2 Max K :0,8V mol Dung dÞch Ba :0,1V mol m gam chÊt r¾n OH :1V mol           2 4 4 2 3 BaSO max SO OH 3H d­ Mg Al 4 2 Tr­êng hîp 1: n n 0,14 mol n 1,4 mol Ta thÊy n + 2n 4n 0,95 1,4 OH d­ Al(OH) tan hÕt BaSO :0,14 mol m 233.0,14 58.0,15 41,32 gam Mg(OH) :0,15 mol                          2 3 2 4 3 OH H d­ Mg Al 2 BaSO 3Ba 4 Tr­êng hîp 2: Al(OH) max: 0,15 mol n n + 2n 3n 0,8 mol Mg(OH) :0,15 mol n n 0,08 mol Al(OH) :0,15 mol BaSO :0,08 mol                     4 4 gÇn nhÊt m 39,04 gam < 41,32 gam max khi BaSO max BaSO :0,14 mol m gam m 38,62 gam §²p ²n B MgO:0,15 mol            Câu 35: Hợp hóa học cơ học X (chứa C, H, O) có duy nhất một loại group chức. Cho 0,15 mol X phản ứng một vừa hai phải đầy đủ với 180 gam hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp Y. Làm cất cánh tương đối Y, chỉ chiếm được 164,7 gam tương đối nước và 44,4 gam láo lếu phù hợp hóa học rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, chiếm được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt không giống, Z phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được nhị axit cacboxylic đơn chức và phù hợp hóa học T (chứa C, H, O và MT < 126). Số nguyên vẹn tử H nhập phân tử T bằng A. 6. B. 12. C. 8. D. 10. Hướng dẫn giải: 2O 2 3 2 2 dd NaOH 1,275 mol 0,825 mol0,225 mol180 gam 2 44,4 gam Z Na CO CO H O (1) X H O:164,7 gam (2)          
 • 9. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 9 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 3 2 2 2 BTKL X Z H O dd NaOH BTNT.N NaOH Na CO H O(2) H O (dd NaOH) H O (t³o th¯nh) m m m m 44,4 164,7 180 29,1gam n 2n 0,45 mol m m 164,7 (180 40.0,45) n 0,15 mol (3) 18 18                       2 2 2 3 BTNT.H (®Çu cuèi) H (trong X) H O(1 3) NaOH BTNT.C (®Çu cuèi) C (trong X) CO Na CO n 2n n 2.0,15 2.0,825 0,45 1,5 mol n n n 1,275 0,225 1,5 mol                   10 10 4 1,5 sè nguyªn tö C sè nguyªn tö H 10 0,15 X cã: X l¯ C H O (k 6)29,1 10.12 10 0,15 Sè nguyªn tö O 4 16               2 NaOH X 2 4 T H O (3) X n 0,45 3 n 0,15 Ta cã: Z t²c dông víi H SO thu ®­îc 2 axit cacboxylic v¯ T cã M 126 n 0,15 n           6 4 2 3 2 6 4 3 6 4 2 T HCOO C H CH OOCCH CÊu t³o cña X tháa m±n l¯: hoÆc HCOO CH C H OOCCH T l¯ HO C H CH OH, cã M 112 126 Tháa m±n T cã 8 nguyªn tö H §²p ²n C               Câu 36: Hỗn phù hợp X bao gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), nhị ancol đơn chức cùng mặt hàng đồng đẳng và một este nhị chức tạo nên bởi T và nhị ancol bại liệt. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, chiếm được 8,36 gam CO2, Mặt không giống đun rét a gam X với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, tăng tiếp trăng tròn ml hỗn hợp HCl 1M nhằm trung hoà lượng NaOH dư, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y chiếm được m gam muối bột khan và 0,05 mol hỗn phù hợp nhị ancol sở hữu phân tử khối tầm nhỏ rộng lớn 46. Giá trị của m là A. 7,09. B. 5,92. C. 6,53. D. 5,36. Hướng dẫn giải: 2 0,04 mol 2 NaOH HCl 2 0,1 mol 0,02 mol 0,02 mol n nguyªn tö C n 2n 1 n 2n 1 n 2n 1 0,05 mol 0,05 mol 2 R(COONa) R(COONa) m NaClR(COOH) (n 2) NaOH d­ C H OH C H OHQui ®æi X vÒ C H OH H O                 2O 2CO :0,19 mol  2 2 BTNT.C 2 2 CH (COONa) NaCl n 3 0,04n 0,05n 0,19 axit l¯ CH (COOH) n 1,4 m m m 0,04.148 0,02.58,5 7,09 gam §²p ²n A               Câu 37: Điện phân hỗn hợp láo lếu phù hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bởi dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều
 • Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công hoàn chỉnh

 • 10. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 10 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] có độ mạnh 2A (điện đặc biệt trơ, sở hữu màng ngăn). Sau thời hạn t giây thì ngừng năng lượng điện phân, thu được khí ở nhị năng lượng điện đặc biệt sở hữu tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) và hỗn hợp X. Dung dịch X hoà tan được tối nhiều 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu xuất năng lượng điện phân là 100%, những khí sinh ra không tan nhập hỗn hợp. Giá trị của t là A. 9408. B. 7720. C. 9650. D. 8685. Hướng dẫn giải: Cách 1: catot anot ®pdd 4 2 2 4 Tr­êng hîp 1: NaCl d­ ®iÖn ph©n CuSO 2NaCl Cu Cl Na SO mol p­: 0,05 0,05 0,05          2 2 anot catot ®pdd 2 2 2 khÝ e HCu 1 H O H + O 2 mol p­: 2x x 2,352 n 0,09 3x x 0,005 mol 22,4 2t n 2n 2n 2.0,05 2.0,03 0,16 mol = t = 7720s §²p ² 96500                    n B 4 catot anot ®pdd 4 2 2 4 Tr­êng hîp 2: CuSO d­ ®iÖn ph©n CuSO 2NaCl Cu Cl Na SO        4 2 4 catot anot ®pdd 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 3 2 CuSO d­ ®iÖn ph©n H SO 1 CuSO + H O Cu O H SO 2 Al O 3H SO Al (SO ) 3H O mol p­: 0,02 0,06 n = n 0,06 0,05 Sai              Cách 2:
 • 11. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 11 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 3 2 2 2 BTNT.Na BTNT.Al NaOH NaAlO Al O 2 4 BTNT.Na BTNT.Cl NaCl Cl H O BTE NaOH Tr­êng hîp 1: X chøa n n 2n 0,04 mol Na SO :0,05 mol n 0,04 2.0,05 0,14 n 0,07 mol 2,352 n x mol x hắn 0,07 22,4§Æt n hắn mol                     e x 0,03 y 0,005 mol 2.0,05 2x 4y 2.0,07 2t n 2.0,05 2.0,03 0,16 mol = t 7720 s §²p ²n B 96500                 2 4 2 4 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 H SO Al (SO ) Al O 2 4 CuSO H SO Na SO H SO Tr­êng hîp 2: X chøa n 3n 3n 0,06 Na SO n n n 0,06 Sai             Câu 38: Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol láo lếu phù hợp X bao gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 1,27 mol O2, dẫn đến 14,4 gam H2O. Nếu mang lại 0,33 mol X vào dung dich Br2 dư thì số mol Br2 phản xạ tối nhiều là: A. 0,26 B. 0,30 C. 0,33 D. 0,40 Hướng dẫn giải: 2 2 5 3 O 2 23 3 1,27 mol z mol 0,8 mol n 2n 2 2k BTNT.O C H COOCH x mol 0,33 mol CO H OCH COOCH C H : hắn mol 2.0,8 H 4,85 0,33 x hắn 0,33 x 0,33 y z 1,2 y 2x 2.1,27 2z 0,8 z 0,87 x k z 0,8 (k 1).hắn ky (y z) 0,8                                        2 B°o to¯n mol Br p­ y 1,2 0,8 0,4 n ky 0,4 §²p ²n D          Câu 39: Đun rét 48,2 gam láo lếu phù hợp X bao gồm KMnO4 và KClO3, sau đó 1 thời hạn thu được 43,4 gam láo lếu phù hợp hóa học rắn Y. Cho Y thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp HCl quánh, sau phản ứng chiếm được 15,12 lít Cl2 (đktc) và hỗn hợp bao gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản xạ là: A. 1,9 B. 2,4 C. 1,8 D. 2,1 Hướng dẫn giải: o 2 HCl 2 2 2 4 t 43,4 gam 0,675 mol 3 BTKL 2 O BTE (®Çu cuèi) BTN KCl Y MnCl Cl H O KMnO :x mol 48,2 gam HCl d­ KClO : hắn mol 48,2 43,4 O n 0,15 mol 32 x 0,155x 6y 2.0,675 4.0,15 y 0,2158x 122,5y 48,2                          2 4 3 2 2 T.O H O KMnO KClO O BTNT.H HCl p­ H O n 4n 3n 2n 0,9 mol n 2n 1,8 mol §²p ²n C          Phía bên dưới là câu tương tự động, trích dẫn trang 61, chuyên mục 3, Sách Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học tập Quyển 1: Vô cơ
 • 12. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 12 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Câu 2: Nung rét láo lếu phù hợp X bao gồm 31,6 gam KMnO4 và 24,5 gam KClO3 1 thời gian thu được 46,5 gam láo lếu phù hợp rắn Y bao gồm 6 hóa học. Cho Y thuộc tính với hỗn hợp HCl đặc dư, đun rét chiếm được khí clo. Hấp thụ khí sinh đi ra nhập 300 ml hỗn hợp NaOH 5M đun nóng chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn Z được m (gam) hóa học rắn khan. Các phản xạ xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là A. 79,8 g B. 66,5 g C. 91,8 g D. 86,5 g Trích đề thi đua test thường xuyên Lê Khiết −lần 1 − 2015 Hướng dẫn giải: Phân tích phía giải: + Bài toán có rất nhiều dữ khiếu nại lượng → Là tín hiệu của BTKL. + Nung láo lếu phù hợp X, tiếp sau đó mang lại thành phầm thuộc tính với HCl quánh dư: → 7 2 5 1 2 5e 6e 4e 2e 2 2Mn Mn; Cl Cl; 2O O ; 2Cl Cl              , khi bại liệt tớ BTE mang lại (thí nghiệm 1+thí nghiệm 2). + Cho Cl2 nhập hỗn hợp NaOH, đun rét → tạo nên muối bột NaCl và NaClO3. 1 00 0 1 4 7 2 22 HCl ®Æc4 t 2t 46,5 gam 2 4 5 2 0 NaOH 3 24 t 3 0 2 KCl KClO K Cl 31,6 MnOK MnO : 0,2 mol Y MnCl158 K MnO 24,5 KMnO d­K ClO : 0,2 mol Cl Z 122,5 KClO d­ O                           2 2 4 3 2 2 BTKL mang lại thÝ nghiÖm 1 O O BTE mang lại (thÝ nghiÖm 1+thÝ nghiÖm 2) KMnO KClO O Cl m (31,6 24,5) 46,5 9,6 gam n 0,3 mol 5n 6n 4n 2n            2Cl 5.0,2 6.0,2 4.0,3 n 0,5 mol 2      0 0 1 5 t 2 3 23Cl 6NaOH 5NaCl + NaClO 3H O mol ban ®Çu: 0,5 1,5 5 1 mol ph°n øng: 0,5 1 0,5 6 6       3 5 NaCl : mol 6 1 5 1 Z NaClO : mol m 58,5. 106,5. 40.0,5 86,5 gam 6 6 6 NaOH d­: 0,5 mol               → Đáp án D Lời bình: Khi thực hiện bài bác tập luyện tớ tiếp tục phát hiện thật nhiều vấn đề rất có thể vận dụng BTE gộp cho nhiều thực nghiệm lại. Vậy tớ cần thiết nắm rõ lí thuyết và biết số lão hóa của những nguyên vẹn tố
 • 13. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 13 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] thay thay đổi về đâu tuy nhiên ko cần thiết viết lách phương trình hoặc sơ trang bị phản xạ. Từ bại liệt rất có thể vận dụng BTE gộp mang lại nhiều thực nghiệm lại, hoặc BTE (đầu→cuối), khi bại liệt vấn đề tiếp tục trở nên đơn giản rộng lớn. Câu 40: Ứng với công thức C2HxOy ( M<62) sở hữu từng nào hóa học cơ học bền, mạch hở có phản ứng tráng bạc A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Hướng dẫn giải: 2 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 X cã ph°n øng tr²ng Ag cã nhãm -CHO X cã M<62 C H O cã 1 cÊu t³o tr²ng Ag l¯ CH CHO HCOOCH C H O cã 2 cÊu t³o tr²ng Ag l¯ §²p ²n C OHC CH OH C H O cã 1 cÊu t³o tr²ng Ag l¯ (CHO)                 Câu 41: Cho m gam Mg nhập hỗn hợp X bao gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2 , sau một thời hạn chiếm được 5,25 gam sắt kẽm kim loại và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp NaOH vào dung dịch Y, lượng kết tủa chiếm được là 6,67 gam. Giá ganh của m là : A. 4,05 B. 2,86 C. 2,02 D. 3,6 Hướng dẫn giải: Cách 1: BTE Mg p­ 2 2 Cu :0,05 Tr­êng hîp 1: 5,25 gam Zn :xmol n (0,05 x) Mg d­: hắn mol Mg(OH) :(0,05 x) mol 58(0,05 x) 99(0,03 x) 6,67 Zn(OH) :(0,03 x)mol x 0,0195 mol Sai                      BTE Mg p­ 2 2 2 Cu :x mol Tr­êng hîp 2: 5,25 gam n x mol Mg d­ Mg(OH) :x mol Zn(OH) :0,03 mol 58x 99.0,03 98(0,05 x) 6,67 x 0,03 Cu(OH) :(0,05 x) mol                   Mg p­ Mg d­ m 0,03.24 0,72 gam m 0,72 3,33 4,05gam §²p ²n A m 5,25 64.0,03 3,33gam            Cách 2: 3 BT §T OH NO Mg n n 0,03.2 0,05.2 0,16 mol m 5,25 (6,77 17.0,16) (0,03.65 0,05.64) 4,05gam §²p ²n A               Câu 42: Hỗn phù hợp X bao gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong bại liệt thành phần oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được trăng tròn,532 gam muối bột. Giá trị của m là: A. 13,8 B. 12,0 C. 13,1 D.16,0 Hướng dẫn giải:
 • 14. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 14 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] COOH (trong X) NaOH X Ta cã: n n x mol 32x.100 32.0,206.100 m trăng tròn,532 22x x 0,206 m 16 gam §²p ²n D 41,2 41,2              Câu 43: Đốt cháy trọn vẹn m gam láo lếu phù hợp X bao gồm andehit malonic, andehit acrylic và một este đơn chức mạch hở cần thiết 2128 ml O2(đktc) và chiếm được năm 2016 ml CO2 và 1,08 gam H2O. Mặt không giống, m gam X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 150 ml hỗn hợp NaOH 0.1 M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xẩy ra phản xạ xà chống hóa). Cho Y thuộc tính với AgNO3 trong NH3, lượng Ag tối nhiều thu được A. 4,32 gam B. 8,10 gam C. 7,56 gam D. 10,80 gam Hướng dẫn giải: 2 2 2 O 2 2 2 trăng tròn,095 mol 0,09 mol 0,06mol 2 3 NaOH 0,015 mol BTNT.O CHO CO H O 2 an®ehit 2 an®ehit CH (CHO) CO H O X C H CHO este ®¬n chøc n 2.0,09 0,06 2.0,095 2.0,015 0,02 mol k 2 n n n (k 1).0,015 0,03 n 0,                         015 mol    §Ó t³o Max 3 4 2 2 0,09 C 3 Este l¯ C H O Este l¯ HCOOCH=CH 0,015 0,015        2 2 CHO 2 3 Ag Max 3 CH (CHO) n 0,02 C H CHO Y HCOONa :0,015 mol n 2.0,02 2.0,015 2.0,015 0,1mol CH CHO :0,015 mol m 108.0,1 10,8 gam §²p ²n D                      Câu 44: Hỗn phù hợp X bao gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ trọng mol ứng là 2:3:4 . Tổng số links peptit nhập phân tử Y, Z, T bởi 12. Thủy phân trọn vẹn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1, 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. hiểu X1, X2, X3 đều phải có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt không giống nhóm cháy trọn vẹn m gam X cần thiết 32,816 l O2 (đktc). Giá trị m gần nhất với độ quý hiếm này sau đây A. 31 B. 28 C. 26 D. 30 Hướng dẫn giải: 1 2 3X X X 1 11 2 16 3 20Ta cã: n : n : n 11:16:20 (X ) (X ) (X )  2 1 2 3 1 11 2 16 3 trăng tròn 38H O 1 2 30,01 mol 2 BTKL (X X X ) (X ) (X ) (X ) 2Y 3Z 4T 11X + 16X 20X 8H O m 39,05 18.38.0,01 45,89 gam               Vì lượng oxi dùng làm nhóm cháy láo lếu phù hợp X hoặc nhóm cháy láo lếu phù hợp aminoaxit là như nhau → Để giản dị và đơn giản tớ nhóm cháy láo lếu phù hợp (X1, X2, X3). Cách 1:
 • 15. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 15 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 1 2 3 n 2n 1 2 n 2n 1 2 2 2 2 2 O C«ng thøc công cộng cña X ,X ,X l¯ C H O N 45,89 45,89 170 14n 47 n 0,11 0,16 0,2 0,47 47 3n 1,5 1 C H O N O CO + (n + 0,5) H O + N 2 2 170 3. 1,5 47n 0,47.( ) 2,1975 mol 2                  2O gÇn nhÊt 32,816 Tõ gi° thiÕt ®èt ch²y m gam X cÇn n 1,465 mol 22,4 1,465 m 39,05. 26,033 §²p ²n C 2,1975        Cách 2: 2 2 2 5 2 2 2 5 2 1 2 3 2 CO H O C H NOBTNT.O O C H NO :(0,11 0,16 0,2) 0,47 mol Qui ®æi hçn hîp X ,X ,X vÒ CH :x mol 75.0,47 14x 45,89 x 0,76 mol 2n n 2n 2(0,47.2 0,76) (0,47.2,5 0,76) 2.0,47 n 2,1975 2 2                     2O gÇn nhÊt 32,816 Tõ gi° thiÕt ®èt ch²y m gam X cÇn n 1,465 mol 22,4 1,465 m 39,05. 26,033 §²p ²n C 2,1975        Cách 3: 2 2 2 2 2O 1 2 3 2 2 2 O CO H O COOH :0,47 mol CO :(x 0,47) Qui ®æi hçn hîp X ,X ,X vÒ NH :0,47 mol H O :(x 0,705) CH :x mol 45.0,47 16.0,47 14x 45,89 x 1,23 mol 1 1 n n n (1,23 0,47) (1,23 0,705) 2,1975 mol 2 2 m 39,05.                         gÇn nhÊt 32,816 22,4 26,033 §²p ²n C 2,1975   Lời bình: + Ngoài những cơ hội qui thay đổi bên trên tớ rất có thể qui thay đổi láo lếu phù hợp (X1, X2,X3) về gốc CnH2n-1NO và H2O …. + Đây là 1 trong câu peptit đặc biệt thân thuộc và dễ dàng rất nhiều đối với Dự kiến của không ít người. Câu 45: Hòa tan không còn 14,8 gam láo lếu phù hợp Fe và Cu nhập 126 gam hỗn hợp HNO3 48% thu được hỗn hợp X( ko chứa chấp muối bột amoni). Cho X phản xạ với 400 ml dung NaOH 1M và KOH 0,5 M, đều chiếm được kết tủa Y và hỗn hợp Z. Nung Y nhập bầu không khí cho tới khối lượng ko thay đổi chiếm được láo lếu phù hợp trăng tròn gam Fe2O3 và CuO. Cô cạn hỗn hợp Z, thu được hỗn phù hợp hóa học rắn khan T. Nung T cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được 42,86 gam láo lếu hợp chất rắn. Nồng phỏng phần trăn của Fe(NO3)3 nhập X có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây A. 7,6 B. 7,9 C. 8,2 D. 6,9 Hướng dẫn giải:
 • Xem thêm: chung ket xep hang solo cung bolero 2017

 • 16. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 16 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 0 t 3 3 Na Na K K Gi° sö T 42,86 gam NO NO :a mol OH d­ OH d­: b mol                       BTNT.Na OH p­ a 0,54a b 0,4 0,2 n 0,54 mol b 0,0646a 17b 23.0,4 39.0,2 42,86                 2 3Fe O :0,5x molFe : xmol 14,8 gam M trăng tròn gam ; Cu: hắn mol CuO: hắn mol      2 32 3 23 3 56x 64y 14,8 x 0,15 ; 160.0,5x 80y trăng tròn hắn 0,1 Fe FeFe Gi° sö Fe vÒ HNO hÕt X chøa Cu :0,1 molFe NO :                           2 3 2 2 3 3 3 BTNT.Fe Fe Fe FeBT§T Fe Fe FeBT§T NO (X) OH p­ n n 0,15 n 0,11 2n 3n 2.0,1 0,54 n 0,04 n n 0,54                           3 3 2 3 23 3 3 BTNT.H HNO HNO H O BTKL HNO khÝ H O khÝNO (X) dd sau p­ (Fe(NO ) 126.48 m 60,48 gam n 0,96 mol n 0,48 mol 100 m m m m m 60,48 62.0,54 18.0,48 18,38 gam m 14,8 126 18,38 122,44 gam 242.0,04 C% .100% 7, 122,44                         GÇn nhÊt 9% §²p ²n B Phía bên dưới là 1 trong câu tương tự động, trích dẫn nhập chuyên mục 3, trang 75, Sách Chinh phục điểm 8,9,10 Quyển 1: Vô cơ Câu 9: Hòa tan 13,92 gam láo lếu phù hợp M bao gồm Fe và Cu nhập 105 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau thời điểm sắt kẽm kim loại tan không còn chiếm được hỗn hợp X và V lít (đktc) láo lếu phù hợp khí A (gồm nhị hóa học khí sở hữu tỉ trọng số mol 3:2). Cho 500 ml hỗn hợp KOH 1,2M nhập dung dịch X chiếm được kết tủa Y và hỗn hợp Z. Lọc lấy Y rồi nung nhập bầu không khí cho tới khối lượng ko thay đổi chiếm được 19,2 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z được hóa học rắn T. Nung T cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 49,26 gam hóa học rắn Q. hiểu những phản xạ xảy ra hoàn toàn. Nồng phỏng Tỷ Lệ của Fe(NO3)3 nhập hỗn hợp X sớm nhất với độ quý hiếm nào sau đây? A. 12%. B. 20%. C. 40%. D. 14%. Hướng dẫn giải:
 • 17. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 17 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 0 3 2t KNO KNO :a mol Gi° sö T 49,26 gam Q KOH d­ KOH d­ : b mol       BTNT.K KOH p­ a 0,54a b 0,5.1,2 0,6 n 0,54 mol b 0,0685a 56b 49,26              2 3Fe O :0,5x molFe : xmol 13,92 gam M 19,2 gam ; Cu: hắn mol CuO: hắn mol      2 32 3 23 3 56x 64y 13,92 x 0,18 ; 160.0,5x 80y 19,2 hắn 0,06 Fe FeFe Gi° sö Fe vÒ HNO hÕt X chøa Cu :0,06 molFe NO :                           2 3 2 2 3 3 3 BTNT.Fe Fe Fe FeBT§T Fe Fe FeBT§T NO (X) OH p­ n n 0,18 n 0,12 2n 3n 2.0,06 0,54 n 0,06 n n 0,54                           3 3 2 3 23 3 3 BTNT.H HNO HNO H O BTKL HNO khÝ H O khÝNO (X) khÝ dd sau p­ (Fe(NO ) 105.50,4 m 52,92 gam n 0,84 mol n 0,42 100 m m m m m 52,92 62.0,54 18.0,42 m 11,88 gam m 13,92 105 11,88 107,04 gam 242.0,06 C% .10 107,04                         GÇn nhÊt 0% 13,56% §²p ²n D  Câu 46: Cho mặt hàng đem hóa sau : CrO3 dung dòch NaOH dö X 4 2 4FeSO + H SO loaõng dö Y dung dòch NaOH dö Z Các hóa học X, Y, Z thứu tự là A. Na2CrO4,Cr2(SO4)3, Na2CrO2 B. Na2Cr2O7, CrSO4, Na2CrO2 C. Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3,Cr(OH)3 D. Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3 Hướng dẫn giải: 3 2 4 2 X 2 4 4 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 Y 2 4 3 2 2 4 2 Z CrO + 2NaOH (d­) Na CrO H O 2Na CrO 6FeSO 8H SO 3Fe (SO ) 2Na SO Cr (SO ) 8H O Cr (SO ) 8NaOH (d­) 2NaCrO 3Na SO 4H O §²p ²n A              Câu 47: Kết ngược thực nghiệm củacác hỗn hợp X, Y, Z, T với những dung dịch test được ghi lại dưới bảng sau: Mẫu test Thuốc test Hiện tượng X Dung dịch I2 Có blue color tím
 • 18. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 18 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Y Cu(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên kiềm Có màu sắc tím Z Dung dịch AgNO3 nhập môi trường thiên nhiên NH3 đun nóng Kết tủa Ag Trắng sáng T Nước Br2 Kết tủa trắng Dung dịch X, Y, Z, T thứu tự là A. Lòng Trắng trứng , hồ nước tinh ranh bột, glucozơ, alinin B. Hồ tinh ranh bột, alinin, tròng trắng trứng, glucozơ C. Hồ tinh ranh bột; tròng trắng trứng; alinin; glucozơ D. Hồ tinh ranh bột, tròng trắng trứng, glucozo, alinin Hướng dẫn giải: Câu 48: Cho những tuyên bố sau đây: (a) Glucozơ được gọi là lối nho bởi có rất nhiều nhập ngược nho chín. (b) Chất rộng lớn là đieste của glixerol với axit rộng lớn. (c) Phân tử amilopectin sở hữu cấu hình mạch phân nhánh. (d) Tại nhiệt độ phỏng thông thường, triolein ở hiện trạng rắn. (e) Trong mật ong đựng nhiều fructozơ. (f) Tinh bột là 1 trong trong mỗi thực phẩm cơ bạn dạng của loài người. Số tuyên bố chính là A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 Hướng dẫn giải: + Chất rộng lớn là trieste của glixerol với axit rộng lớn → (b) Sai + Tại nhiệt độ phỏng thông thường triolein ở hiện trạng lỏng → (d) Sai Các tuyên bố chính là: (a), (c), (e), (f) → Đáp án D Câu 49: Sục khí CO2 nhập V lít hỗn hợp láo lếu phù hợp NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu thao diễn lượng kết tủa theo gót số mol CO2 như sau: Giá trị của V là A. 300 B. 250 C. 400 D. 150 Hướng dẫn giải: 2 3 2 3 CO min CaCO CO max CaCOOH OH n n 0,03 mol n n n n 0,13 0,03 0,16 0,4V V 0,4 lÝt 400ml §²p ²n C               Câu 50: Hòa tan m gam láo lếu phù hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong bại liệt Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol láo lếu hợp) nhập hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp bao gồm CO2 và NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5 ) sở hữu tỉ khối đối với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản xạ là A. 1,8 B. 2,0 C. 3,2 D. 3,8 Hướng dẫn giải:
 • 19. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 19 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 23 2 3 4 2 2 3 3 CO NO2 2 HNO 2 3 2 3 4 3 4 CO NO BTE X NO Fe O X FeO FeO.H O FeO.CO Fe(NO )FeO FeO M MFe(OH) FeO.H O CO X 0,4 mol khÝ ,cã M 37 FeCO FeO.CO 2NO Fe O Fe O n n 0,2 mol 1 n 3n 0,6 mol n n 0,2 mol 3 n n n 0,6 0,                                3 O(oxit) HNO O (oxit) NO n 4.0,2 1.0,4 1,2 mol 2 0,4 n 2n 4n 2.1,2 4.0,2 3,2 mol §²p ²n C                Giới thiệu sách xuất bạn dạng : 1. Tuyển tập luyện thắc mắc cốt lõi đoạt được kì thi đua trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học tập, NXB Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội (Phát hành từ thời điểm tháng 11/2015) 2. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học tập, Quyển 1 : Vô cơ, NXB Đại học tập Quốc gia Hà Nội ( Phát hành từ thời điểm tháng 4/2016) 3. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học tập, Quyển 2 : Hữu cơ, NXB Đại học tập Quốc gia Hà Nội ( Dự loài kiến tạo ra mon 9/2016) Mọi chủ kiến góp sức, trao thay đổi van contact tác giả: ThS. Trần Trọng Tuyền + Mail: [email protected] ĐT: 0974 892 901 + Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) + Trang của Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/