bài tập lai 2 cặp tính trạng

Bài tập dượt lai nhì cặp tính trạng dạng nghịch tặc đem điều giải

Nhằm mục tiêu hùn học viên biết phương pháp giải những dạng bài xích tập dượt Sinh học tập lớp 9, VietJack biên soạn Bài tập dượt lai nhì cặp tính trạng dạng nghịch tặc đem điều giải tương đối đầy đủ những dạng bài xích tập dượt và cách thức giải. Hi vọng với loạt bài xích này học viên tiếp tục nắm rõ kiến thức và kỹ năng và đạt thành phẩm cao vô bài xích thi đua môn Sinh học tập 9.

Cho biết tỉ trọng KG, KH của F → Xác lăm le KG, KH của P

Bạn đang xem: bài tập lai 2 cặp tính trạng

1. Phương pháp giải:

- Xác lăm le tỉ trọng KH của F.

- Phân tích thành phẩm từng cặp tính trạng ở con cái lai. Dựa vô tỉ trọng tính trạng của F => KG của Phường về cặp tính trạng đang được xét => KH của Phường.

+ Tỉ lệ F1 = 3:1 => cả hai khung người Phường đều phải sở hữu KG dị thích hợp về cặp tính trạng đang được xét, tính trội trọn vẹn.

+ Tỉ lệ F1 = 1:2:1 => cả hai khung người Phường đều phải sở hữu KG dị thích hợp về cặp tính trạng đang được xét, tính trội ko trọn vẹn.

+ F1 đồng tính trội => tối thiểu 1 khung người Phường đồng thích hợp trội; F1 đồng tính lặn => cả hai khung người Phường đều đồng thích hợp lặn.

+ Tỉ lệ F1 = 1:1 => 1 khung người Phường đem KG dị thích hợp, khung người Phường sót lại đem KG đồng thích hợp lặn về cặp tính trạng đang được xét.

- Xét cộng đồng 2 cặp tính trạng => KG ở nhì cặp tính trạng của phụ thân mẹ

- Lập sơ vật lai minh họa.

***Lưu ý: để hiểu 2 cặp ren đem phân li song lập dựa vào:  + Đề bài xích mang lại sẵn.

+ Tỉ lệ phân li song lập của thử nghiệm MenDen: 9:3:3:1

+ Cho biết từng ren qui lăm le một tính trạng.

 + Đề bài xích mang lại 2 cặp ren phía trên 2 NST không giống nhau.

+ Nhân tỉ trọng KH riêng rẽ rẽ của loại tính trạng này với tỉ trọng KH riêng rẽ của loại tính trạng bại.

Nếu thấy thành phẩm tính được phù phù hợp với thành phẩm luật lệ lai thì hoàn toàn có thể Tóm lại 2 cặp ren quy lăm le 2 loại tính trạng bại phía trên 2 cặp NST không giống nhau, DT phân li độc lập: “Khi nhì cặp ren DT song lập, tỉ trọng KH ở đời con cái vì chưng tích tỉ trọng những tính trạng thích hợp trở nên nó”

2. Bài toán minh họa:

Câu 1: Tại lúa, nhì tính trạng thân thiện cao và phân tử gạo đục trội trọn vẹn đối với nhì tính trạng thân thiện thấp và phân tử gạo vô. Trong một luật lệ lai thân thiện nhì cây người tớ nhận được F1 đem thành phẩm như sau: 120 cây đem thân thiện cao, phân tử gạo đục : 119 cây đem thân thiện cao, phân tử gạo vô : 40 cây đem thân thiện thấp, phân tử gạo đục : 41 cây đem thân thiện thấp, phân tử gạo vô.

Hãy biện luận nhằm xác lập KG, KH của cha mẹ và lập sơ vật lai.

Hướng dẫn giải

- Theo đề bài xích, tớ đem qui ước gen:

A: thân thiện cao; a: thân thiện thấp; B: phân tử gạo đục; b: phân tử gạo vô.

- Xét tỉ trọng KH của F1:

F1: 120 thân thiện cao, phân tử gạo đục : 119 thân thiện cao, phân tử gạo vô : 40 thân thiện thấp, phân tử gạo đục : 41 thân thiện thấp, phân tử gạo vô ≈ 3 thân thiện cao, phân tử gạo đục : 3 thân thiện cao, phân tử gạo vô : 1 thân thiện thấp, phân tử gạo đục : 1 thân thiện thấp, phân tử gạo vô.

- Xét tỉ trọng từng cặp tính trạng:

+ Về tính trạng độ cao cây:

Thân cao: thân thiện thấp = (120+119) : (40+41) ≈ 3:1

F1 đem tỉ trọng của qui luật phân li => cả hai cây Phường đều đem loại ren dị hợp: Aa x Aa

+ Về tính trạng sắc tố hạt:

            Hạt gạo đục : phân tử gao vô = (120+40) : (119+41) ≈ 1:1

F1 đem tỉ trọng của luật lệ lai phân tách => 1 khung người Phường đem KG đồng thích hợp lặn, khung người Phường sót lại đem KG dị hợp: Bb x bb

- Xét cộng đồng 2 cặp tính trạng:

(3 thân thiện cao : 1 thân thiện thấp) x (1 phân tử gạo đục : 1 phân tử gạo trong) = 3 thân thiện cao, phân tử gạo đục : 3 thân thiện cao, phân tử gạo vô : 1 thân thiện thấp, phân tử gạo đục : 1 thân thiện thấp, phân tử gạo vô = F1

=> Vậy 2 cặp tính trạng bên trên DT phân li song lập.

            Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, tớ suy ra:

            P: AaBb (thân cao, phân tử gạo đục) x Aabb (thân cao, phân tử gạo trong)

- Sơ vật lai minh họa:

P: (thân cao, phân tử gạo đục) AaBb         x          Aabb (thân cao, phân tử gạo trong)

GP:                AB: Ab:aB:ab                                      Ab:ab

F2:

AB

Ab

aB

ab

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Kết quả:

+ KG: 3A-B- : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb

+ KH:  3 thân thiện cao, phân tử gạo đục : 3 thân thiện cao, phân tử gạo vô : 1 thân thiện thấp, phân tử gạo đục : 1 thân thiện thấp, phân tử gạo vô.

Câu 2: Cho gửi gắm phấn thân thiện nhì cây thuần chủng nhận được F1 hàng loạt đem KH tương đương nhau. Tiếp tục mang lại F1 gửi gắm phấn cùng nhau, F2 nhận được thành phẩm như sau: 360 cây trái ngược đỏ tía, chín sớm : 120 cây đem trái ngược đỏ tía, chín muộn : 123 cây đem trái ngược vàng, chín sớm : 41 cây đem trái ngược vàng, chín muộn.

a. Hãy xác lập tính trạng trội, lặn và qui ước ren cho từng cặp tính trạng rằng trên?

b. Lập sơ vật lai kể từ Phường → F2?

Hướng dẫn giải

a. - Xét tỉ trọng từng cặp tính trạng:

+ Về tính trạng sắc tố quả:

quả đỏ: trái ngược vàng = (120+360) : (123+41) ≈ 3:1

F1 đem tỉ trọng của qui luật phân li => Quả đỏ tía là tính trạng trội trọn vẹn đối với trái ngược vàng. Qui ước: A: trái ngược đỏ; a: trái ngược vàng

=> cả hai cây Phường đều đem loại ren dị hợp: Aa x Aa

+ Về tính trạng thời hạn chín của quả:

            chín sớm: chín muộn = (360+123) : (120+41) ≈ 3:1

F1 đem tỉ trọng của qui luật phân li => chín sớm là tính trạng trội trọn vẹn đối với chín muộn. Qui ước: B: chín sớm; b: chín muộn => cả hai cây Phường đều đem loại ren dị hợp: Bb x Bb

b. - Xét tỉ trọng KH của F1:

F2: 360 trái ngược đỏ tía, chín sớm: 120 trái ngược đỏ tía, chín muộn: 123 trái ngược vàng, chín sớm: 41 trái ngược vàng, chín muộn ≈ 9 trái ngược đỏ tía, chín sớm: 3 trái ngược đỏ tía, chín muộn: 3 trái ngược vàng, chín sớm: 1 trái ngược vàng, chín muộn.

- Xét cộng đồng 2 cặp tính trạng:

(3 trái ngược đỏ: 1 trái ngược vàng) x (3 chín sớm: 1 chín muộn) = 9 trái ngược đỏ tía, chín sớm: 3 trái ngược đỏ tía, chín muộn : 3 trái ngược vàng, chín sớm: 1 trái ngược vàng, chín muộn =F2

=> Vậy 2 cặp tính trạng bên trên DT phân li song lập.

            Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, tớ suy ra:

            + F1: AaBb (quả đỏ tía, chín sớm) x AaBb (quả đỏ tía, chín muộn)

            + Phường thuần chủng không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản:

* Khả năng 1: AABB (quả đỏ tía, chín sớm) x aabb (quả vàng, chín muộn)

* Khả năng 2: AAbb (quả đỏ tía, chín muộn) x aaBB (quả vàng, chín sớm)

- Sơ vật lai minh họa:

* Sơ vật lai 1:   

P: (quả đỏ tía, chín sớm)  AABB            x          aabb (quả vàng, chín muộn)

GP:                               AB                                        ab

F1: AaBb → 100% trái ngược đỏ tía, chín sớm.

* Sơ vật lai 2:   

P: (quả đỏ tía, chín muộn) AAbb       x         aaBB (quả vàng, chín sớm)

GP:                               Ab                               aB

F1: AaBb → 100% trái ngược đỏ tía, chín sớm.

Xem thêm: vé máy bay việt nam thái lan

F1xF1: (quả đỏ tía, chín sớm) AaBb         x          AaBb (quả đỏ tía, chín sớm)

GF1:                  AB: Ab:aB:ab                                  AB: Ab:aB:ab

F2:

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABb

AaBb

AaBb

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

aB

AaBB

AaBb

aaBb

aaBb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Kết quả:

+ KG: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

+ KH: 9 trái ngược đỏ tía, chín sớm: 3 trái ngược đỏ tía, chín muộn: 3 trái ngược vàng, chín sớm: 1 trái ngược vàng, chín muộn.

Câu 3: Tại túng thiếu, trái ngược tròn trặn và hoa vàng là 2 tính trạng trội trọn vẹn đối với trái ngược nhiều năm và hoa Trắng. Hai cặp ren qui lăm le nhì cặp tính trạng rằng bên trên phân li song lập cùng nhau. Trong một luật lệ lai thân thiện nhì cây người tớ nhận được F1 đem 4 loại hình với tỉ trọng ngang nhau: 25% trái ngược tròn trặn, hoa vàng : 25% trái ngược tròn trặn, hoa Trắng : 25% trái ngược nhiều năm, hoa vàng : 25% trái ngược nhiều năm, hoa Trắng. Xác lăm le KG, KH của Phường và lập sơ vật lai?

Hướng dẫn giải

- Theo đề bài xích, tớ đem qui ước gen:

A: trái ngược tròn; a: trái ngược dài; B: hoa vàng; b: hoa Trắng.

- Xét tỉ trọng KH của F1:

F1: 25% trái ngược tròn trặn, hoa vàng : 25% trái ngược tròn trặn, hoa Trắng : 25% trái ngược nhiều năm, hoa vàng : 25% trái ngược nhiều năm, hoa Trắng =  1 trái ngược tròn trặn, hoa vàng : 1 trái ngược tròn trặn, hoa Trắng : 1 trái ngược nhiều năm, hoa vàng : 1 trái ngược nhiều năm, hoa Trắng.

- Xét tỉ trọng từng cặp tính trạng:

+ Về tính trạng hình dạng quả:

Quả tròn: trái ngược nhiều năm = (25%+25%) : (25%+25%) = 1:1

F1 đem tỉ trọng của luật lệ lai phân tách => 1 khung người Phường đem KG đồng thích hợp lặn, khung người Phường sót lại đem KG dị hợp: Aa x aa

+ Về tính trạng sắc tố hạt:

            Hoa vàng : hoa Trắng = (25%+25%) : (25%+25%) = 1:1

F1 đem tỉ trọng của luật lệ lai phân tách => 1 khung người Phường đem KG đồng thích hợp lặn, khung người Phường sót lại đem KG dị hợp: Bb x bb

- Xét cộng đồng 2 cặp tính trạng:

(1 trái ngược tròn trặn : 1 trái ngược dài) x (1 hoa vàng : 1 hoa trắng) =  1 trái ngược tròn trặn, hoa vàng : 1 trái ngược tròn trặn, hoa Trắng : 1 trái ngược nhiều năm, hoa vàng : 1 trái ngược nhiều năm, hoa Trắng =F1

=> Vậy 2 cặp tính trạng bên trên DT phân li song lập.

            Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, tớ suy ra:

+ TH1: P: AaBb (quả tròn trặn, hoa vàng) x aabb (quả nhiều năm, hoa trắng)

+ TH2: P: Aabb (quả tròn trặn, hoa trắng) x aaBb (quả nhiều năm, hoa vàng)

- Sơ vật lai minh họa:

+ TH1: P: (quả tròn trặn, hoa vàng) AaBb                         x          aabb (quả nhiều năm, hoa trắng)

            G:                    AB : Ab : aB : ab                    ab

            F1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb

+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb

+KH: trái ngược tròn trặn, hoa vàng: 1 trái ngược tròn trặn, hoa trắng: 1 trái ngược nhiều năm, hoa vàng: 1 trái ngược nhiều năm, hoa Trắng.

+ TH2:

P: (quả tròn trặn, hoa trắng) Aabb          x          aaBb (quả nhiều năm, hoa vàng)

G:                     Ab :ab                                              aB : ab

F1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb

+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb

+KH: trái ngược tròn trặn, hoa vàng : 1quả tròn trặn, hoa Trắng : 1 trái ngược nhiều năm, hoa vàng : 1 trái ngược nhiều năm, hoa Trắng.

3. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Tại một loại côn trùng nhỏ, tính trạng đôi mắt tròn trặn trội đối với tính trạng đôi mắt nhiều năm. Cho nhì thành viên Phường lai cùng nhau tớ nhận được F1: 90 thành viên thân thiện đen sì, đôi mắt tròn trặn : 179 thành viên thân thiện đen sì, đôi mắt dẹt : 91 thành viên thân thiện đen sì, đôi mắt nhiều năm : 32 thành viên thân thiện Trắng, đôi mắt tròn trặn : 58 thành viên thân thiện Trắng, đôi mắt dẹt : 29 thành viên thân thiện Trắng, đôi mắt nhiều năm. Hãy biện luận và lập sơ vật lai?

Bài 2: Tại một loại thực vật, người tớ xét 2 cặp tính trạng về hình dạng phân tử và thời hạn chín của phân tử bởi 2 cặp ren qui lăm le. Cho gửi gắm phấn thân thiện 2 cây Phường nhận được con cái lai F1 đem thành phẩm như sau: 56,25% cây đem phân tử tròn trặn, chín sớm : 18,75% cây đem phân tử tròn trặn, chín muộn : 18,75% cây đem phân tử nhiều năm, chín sớm : 6,25% cây đem phân tử nhiều năm, chín muộn. Xác lăm le KG, KH của Phường và lập sơ vật lai?

Bài 3: Tại ngô, tính trạng thân thiện cao trội trọn vẹn đối với thân thiện thấp, phân tử vàng trội đối với phân tử Trắng. Cho lai 2 tương đương ngô cùng nhau tớ nhận được thành phẩm F như sau: 12,5% thân thiện cao, phân tử vàng : 12,5% thân thiện thấp, phân tử vàng : 25% thân thiện cao, phân tử tím : 25% thân thiện thấp, phân tử tím : 12,5% thân thiện cao, phân tử Trắng : 12,5% thân thiện thấp, phân tử Trắng. Hãy biện luận và lập sơ vật lai?

Bài 4: Tại một dạng túng thiếu, tính trạng trái ngược tròn trặn trội trọn vẹn đối với trái ngược dài; lá vĩ đại trội trọn vẹn đối với trái ngược nhỏ. Hai cặp tính trạng rằng bên trên DT phân li song lập cùng nhau. Cho gửi gắm phấn thân thiện cây thuần chủng đem trái ngược tròn trặn, lá nhỏ với cây thuần chủng đem trái ngược nhiều năm, lá vĩ đại nhận được F1. Tiếp tục mang lại F1 gửi gắm phấn với cây không giống nhận được F2 thành phẩm như sau: 37,5% số kilomet đem trái ngược tròn trặn, lá vĩ đại : 37,5% số kilomet đem trái ngược tròn trặn, lá nhỏ: 12,5% số kilomet đem trái ngược nhiều năm, lá vĩ đại : 12,5% số kilomet đem trái ngược nhiều năm, lá nhỏ.

Bài 5: Cho 2 cây Phường cùng nhau nhận được F1 đem thành phẩm như sau: 79 cây đem hoa đỏ tía, trái ngược nhiều năm : 161 cây hoa đỏ tía, trái ngược bầu dục : 160 cây đem huê hồng, trái ngược nhiều năm : 321 cây đem huê hồng, trái ngược bầu dục : 80 cây đem hoa đỏ tía, trái ngược tròn trặn : 159 cây đem huê hồng, trái ngược tròn trặn : 81 cây đem hoa Trắng, trái ngược nhiều năm : 160 cây đem hoa Trắng, trái ngược bầu dục : 80 cây đem hoa Trắng, trái ngược tròn trặn. Hãy biện luận và lập sơ vật lai. lõi tính trạng hoa đỏ tía là tính trạng trội đối với hoa Trắng, tính trạng trái ngược tròn trặn là tính trạng trội đối với trái ngược dài?

Bài 6: Ở gà, tính trạng chân cao trội trọn vẹn đối với chân thấp, lông nâu trội đối với lông Trắng. Cho giao hợp thân thiện 2 gà Phường thuần chủng nhận được F1 đều phải sở hữu KG giồng nhau. Tiếp tục mang lại F1 lai phân tách nhận được F như sau: 25% chân cao, lông nâu : 25% chân thấp, lông nâu : 25% chân cao, lông Trắng : 25% chân thấp, lông Trắng.

a. Giải quí và lập sơ vật lai phân tách của F1?

b. Biện luận và xác lập KG, KH của 2 gà Phường vẫn đem lai và lập sơ vật lai.

c. Cho F1 lai với gà đem KG, KH ra làm sao nhằm F2 đem 100% gà chân cao, lông nâu? Giải quí và minh họa vì chưng sơ vật lai?

Bài 7: Cho gửi gắm phấn thân thiện 2 tương đương túng thiếu thuần chủng nhận được F1. Tiếp tục mang lại F1 tự động thụ phấn cùng nhau nhận được con cái lai F2 đem thành phẩm như sau: 56,25% cây đem trái ngược tròn trặn, hoa đỏ tía : 18,75% cây đem trái ngược tròn trặn, hoa vàng : 18,75% cây đem trái ngược nhiều năm, hoa đỏ tía : 6,25% cây đem trái ngược nhiều năm, hoa vàng. Xác lăm le KG, KH của Phường và lập sơ vật lai?

Bài 8: Tại con chuột, nhì cặp ren qui lăm le nhì cặp tính trạng về color lông và hình dạng đuôi đều phía trên NST thông thường và phân li song lập cùng nhau. Khi mang lại giao hợp nhì loại con chuột thuần chủng đem lông xám, đuôi cong với lông Trắng, đuôi trực tiếp nhận được F1.

a. Lập sơ vật lai kể từ Phường cho tới F1?

b. Tiếp tục mang lại giao hợp thân thiện F1 với con chuột không giống, nhận được F2 đem thành phẩm như sau: 37,5% số con chuột đem lông xám, đuôi cong : 37,5% con chuột đem lông xám, đuôi thẳng: 12,5% số con chuột đem lông Trắng, đuôi cong : 12,5% số con chuột đem lông Trắng, đuôi trực tiếp.

Giải quí thành phẩm và lập sơ vật lai của F1. lõi lông xám và đuôi cong là 2 tính trạng trội trọn vẹn đối với lông Trắng và đuôi trực tiếp.

Bài 9: Tại một loại côn trùng nhỏ, người tớ xét 2 cặp tính trạng về độ cao thấp râu và color đôi mắt bởi 2 cặp ren qui lăm le. Cho gửi gắm phấn thân thiện 2 thành viên Phường nhận được con cái lai F1 đem thành phẩm như sau: 144 số thành viên đem râu nhiều năm, đôi mắt đỏ tía : 47 số thành viên đem râu nhiều năm, đôi mắt trắng: 50 số thành viên đem râu ngắn ngủn, đôi mắt đỏ: 16 số thành viên đem râu ngắn ngủn, đôi mắt Trắng. Xác lăm le KG, KH của Phường và lập sơ vật lai?

Bài 10: Thực hiện tại luật lệ lai thân thiện nhì cây.

a. Trước không còn theo đuổi dõi sự DT của cặp tính trạng về độ cao, người tớ thấy cha mẹ đều phải sở hữu thân thiện cao và những cây con cái F1 đem tỉ trọng 75% thân thiện cao : 25% thân thiện thấp. Giải quí và lập sơ vật lai của cặp tính trạng này.

b. Tiếp tục theo đuổi dõi sự DT của cặp tính trạng về hình dạng trái ngược, thấy F1 xuất hiện tại 125 cây đem trái ngược tròn trặn : 252 cây đem trái ngược dẹt và 128 cây đem trái ngược nhiều năm. Giải quí và lập sơ vật lai của cặp tính trạng này.

c. Lập sơ vật lai nhằm phân tích và lý giải sự DT cộng đồng của cả hai cặp tính trạng theo đuổi điều kiệnđã nêu. lõi rằng nhì cặp tính trạng bên trên DT song lập và trái ngược tròn trặn là tính trạng trội.

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Sinh học tập lớp 9 hoặc, cụ thể khác:

  • Bài tập dượt lai nhì cặp tính trạng dạng thuận đem điều giải
  • Bài tập dượt Lai nhì cặp tính trạng đem điều giải
  • Bài tập dượt AND và Gen đem điều giải
  • Bài tập dượt về ARN đem điều giải
  • Bài tập dượt Phân bào đem điều giải

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.